For the Terms and Conditions in English: download here

1.  TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan tussen Business Art Service B.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: "Business Art Service", en haar wederpartij handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, die hierna als "opdrachtgever” wordt aangeduid.

2.  Deze algemene voorwaarden, versie 2.7 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67718566. De algemene voorwaarden zijn ook raadpleegbaar op de website van Business Art Service: www.businessartservice.nl. Daarnaast worden de algemene voorwaarden steeds samen met de  overeenkomst aan de opdrachtgever toegezonden. Deze versie van  de algemene voorwaarden  vervangt alle eerdere versies van de algemene voorwaarden van Business Art Service.

3.  Toepasselijkheid van de (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door Business Art Service van de hand gewezen.

4.  Business Art Service heeft  het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van daaraan voorafgaand gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever.

5.  Indien eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, dan gelden zij ook voor toekomstige overeenkomsten, waarbij de meest recente versie van deze algemene voorwaarden dan geldend zal zijn.

2.  DEFINITIES

1.  Algemene voorwaarden: deze  algemene voorwaarden.

2.  Contractperiode: de aanvankelijke huurperiode waarop de overeenkomst betrekking heeft, ingaande op de eerste dag van de maand, waarin de eerste levering/bezorging plaatsvindt, alsmede de daarop volgende, al dan niet door stilzwijgende verlenging tot stand gekomen, huurperioden.

3.  Huurovereenkomst: de overeenkomst die Business Art Service en opdrachtgever zijn aangegaan, krachtens welke opdrachtgever het recht heeft tegen betaling van de huurvergoeding kunstwerken die eigendom zijn van Business Art Service te huren.

4.  Huurvergoeding: de eenheidsprijs per kunstwerk - afhankelijk van contractduur en aantal gehuurde kunstwerken - die opdrachtgever maandelijks moet voldoen aan Business Art Service. De wijze van berekening van de huurvergoeding is te vinden op de website van Business Art Service.

5.  Huurpenning: jaarlijks door opdrachtgever aan Business Art Service te betalen vergoeding bestaande uit de huurvergoeding .

6.  Business Art Service B.V.: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Business Art Service B.V. gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67718566.

7.  Kunstwerk: voortbrengsel van de schone kunsten vervat in een kunstwerk.

8.  Locatie: de plek of het adres waar het Kunstwerk wordt geplaatst.

9.  Opdrachtgever: de (rechts-)persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Business Art Service een huurovereenkomst heeft afgesloten.

10. Partijen: opdrachtgever en Business Art Service.

11. Allocatierapport: het overzicht waarop de kunstwerken vermeld staan (kunstwerknummer, kunstenaar, titel en aantal eenheden) welke daadwerkelijk geleverd zijn aan opdrachtgever.

12. Staffeling: prijsberekening volgens een vastgelegde staffel waarbij het prijsvoordeel trapsgewijs oploopt bij afname/huur van een groter volume en/of het aangaan van een langere contractduur. 

3.  OFFERTES, OVEREENKOMSTEN EN ZEKERHEID

1.  Tenzij Business Art Service anders aangeeft, zijn haar offertes vrijblijvend en gelden zij gedurende één maand na dagtekening. Business Art Service heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding tot en met de vijfde werkdag na de ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.  Eventuele aanvullende afspraken, alsmede toezeggingen die door of namens Business Art Service zijn gedaan, binden haar slechts indien deze door Business Art Service schriftelijk (waaronder tevens begrepen via mail) worden bevestigd.

3.  Indien Business Art Service dit wenst, kan Business Art Service de levering afhankelijk stellen van een door haar vast te stellen vooruitbetaling.

4.  Business Art Service heeft het recht om zonder nader onderzoek de contactpersoon van opdrachtgever bevoegd te beschouwen om bindende afspraken te maken en/of bindende verklaringen tot haar te richten.          

5.  Indien opdrachtgever of een contactpersoon van opdrachtgever een allocatierapport ondertekent gaat opdrachtgever ermee akkoord dat de levering bestaat uit de op die lijst aangegeven zaken, en met de eerder door Business Art Service uitgebrachte offerte, inclusief de daarin vermelde staffeling.

6.  Business Art Service heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst het stellen van zekerheid te verlangen. Voorts kan Business Art Service tijdens uitvoering van de overeenkomst (aanvullende) zekerheid verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever dat zij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van haar verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, niet aan een van haar verplichtingen voldoet. Indien door opdrachtgever geen zekerheid wordt gesteld, heeft Business Art Service het recht om alle vorderingen die zij op opdrachtgever heeft door middel van een schriftelijke verklaring opeisbaar te maken en, onverminderde haar op grond van de wet toekomende rechten, terug bezorging van het gehuurde te vorderen of om het gehuurde op kosten van opdrachtgever bij haar terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Business Art Service onherroepelijk om daartoe haar ruimten, waarin het gehuurde zich bevindt, te betreden.

4.  HUUR VAN KUNSTWERKEN

1.  Opdrachtgever wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is verplicht om het gehuurde als goed huisvader te bewaren, te houden op de overeengekomen plaats en, behoudens schriftelijke toestemming van Business Art Service, niet te vervoeren of doen vervoeren. De verplichting om het gehuurde te houden op de overeengekomen plaats houdt tevens in dat het opdrachtgever niet is toegestaan een kunstwerk op een andere plek binnen het bedrijf van opdrachtgever te verhangen of verplaatsen dan waar het kunstwerk door de medewerkers van Business Art Service is geplaatst.

Indien Business Art Service de hiervoor bedoelde schriftelijke toestemming geeft, kan zij daaraan voorwaarden verbinden.

2.  Business Art Service biedt bij een huur van minimaal tweeduizend (€ 2000,-) Euro per Locatie een verhuisservice aan, er uit bestaande dat Business Art Service in voorkomend geval kosteloos de verhuizing van de door opdrachtgever bij Business Art Service gehuurde kunstwerken verzorgt (waaronder het demonteren, transporteren en installeren van de kunstwerken). Indien gewenst kunnen de betreffende kunstwerken tijdelijk worden opgeslagen in het magazijn van Business Art Service.

3.  Indien opdrachtgever tot het verplaatsen of vervoeren van het kunstwerk overgaat, zonder dat Business Art Service daartoe schriftelijke toestemming heeft gegeven, is opdrachtgever gehouden om het verplaatste/vervoerde kunstwerk te kopen en de koopprijs te voldoen, Business Art Service waarbij als koopprijs geldt de door Business Art Service laatstelijk aan opdrachtgever opgegeven waarde dan wel, indien Business Art Service geen waarde heeft opgegeven, de uit de boeken van Business Art Service blijkende actuele verkoopwaarde van het betreffende kunstwerk.

4.  De huurpenningen dienen steeds bij vooruitbetaling aan Business Art Service op de in artikel 9 aangegeven wijze te worden voldaan.

5.  Opdrachtgever heeft niet het recht om het gehuurde al dan niet gedeeltelijk aan derden af te staan of het gehuurde onder te verhuren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt heeft Business Art Service is opdrachtgever gehouden om het betreffende kunstwerk te kopen en de koopprijs te voldoen  in welk geval de laatste zin van het bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing is.

6.  Onverminderd het bepaalde in artikel 10 heeft Business Art Service het recht om een huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, een verplichting uit hoofde van  de met haar gesloten overeenkomst niet nakomt, en van opdrachtgever te verlangen dat zij het gehuurde binnen de door Business Art Service te noemen termijn op kosten van opdrachtgever terugbezorgt. Business Art Service heeft in dat geval ook het recht om het gehuurde op kosten van opdrachtgever bij haar terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Business Art Service onherroepelijk om daartoe haar ruimten, waarin het gehuurde zich bevindt, te betreden. Business Art Service heeft in deze situatie voorts het recht om aan opdrachtgever schadevergoeding in rekening te brengen waaronder een bedrag dat gelijk is aan de huurpenningen die Business Art Service zou hebben ontvangen indien de overeenkomst niet door haar zou zijn ontbonden.

7.  Opdrachtgever is voor de huur van de kunstwerken de prijzen per eenheid verschuldigd zoals opgenomen in de door Business Art Service  gehanteerde staffel.

8.  Buiten het bepaalde in de door Business Art Service gehanteerde staffel wordt er door Business Art Service geen korting verleend op de gehanteerde eenheidsprijzen.

9.  Opdrachtgever heeft het recht om het aantal gehuurde eenheden voor een nieuwe contractperiode te verminderen. Afhankelijk van de vermindering valt opdrachtgever dan binnen een andere staffel en overeenkomstig de staffel worden de eenheidsprijzen dan aangepast. Opzegging en minderingen van meer dan 10% van het laatst gehuurde aantal eenheden en/of de totale waarde van de laatst gehuurde kunstwerken, dient aangetekend - met bericht van ontvangst - te geschieden, uiterlijk twee maanden vóór het einde van de contractdatum.

10. Bij collectiewisseling op de vastgestelde termijn mag maximaal 10% van het gehuurde aantal eenheden en/of de totale waarde van de kunstwerken met betrekking tot de conform de huurovereenkomst gehuurde aantallen of waarde, geminderd worden. In geval opdrachtgever een vermindering toepast met meer dan 10% van het aantal gehuurde eenheden zonder voorafgaand bericht als omschreven in lid 9, heeft Business Art Service het recht om aan opdrachtgever huurpenningen in rekening te brengen gelijk aan de situatie waarbij het aantal gehuurde eenheden met 10% zou zijn verminderd.

11. Indien opdrachtgever na een vermindering van de gehuurde eenheden minder dan acht eenheden huurt, zal Business Art Service aan opdrachtgever extra kosten voor de periodieke wisseling van de kunstwerken in rekening brengen, waardoor de totale vergoeding voor Business Art Service gelijk is aan de huurpenningen in de situatie waarbij het aantal gehuurde eenheden acht eenheden zou bedragen.

12. Bij een afname onder de twee duizend (€ 2000,-) Euro per Locatie wordt een bedrag in rekening gebracht voor de inrichting en periodieke collectiewisselingen bij Opdrachtgever.

13. Indien opdrachtgever voor het einde van een, al dan niet door verlenging tot stand gekomen, contractperiode:
a) het aantal gehuurde kunstwerken wil verminderen, en/of
b) wenst dat Business Art Service (een deel van) het aantal gehuurde kunstwerken tijdelijk terugneemt, bijvoorbeeld in verband met een verhuizing, dan blijft opdrachtgever tot en met het einde van deze contractperiode de geldende huurprijs verschuldigd voor het oorspronkelijk overeengekomen aantal gehuurde eenheden voor deze contractperiode. Daarnaast heeft Business Art Service het recht om de kosten van verwijdering, transport en opslag volgens de bij haar geldende tarieven in rekening te brengen, met een minimum van € 250 per geplande logistiek medewerker per dag.

14. Restitutie en/of kwijtschelding van al betaalde en/of verschuldigde huur is niet mogelijk, omdat Business Art Service zich op haar beurt overeenkomstig heeft verplicht en onder meer gelden voor huur en/of koop aan leveranciers heeft afgedragen.

15. Business Art Service.nl heeft op ieder moment het recht om, op haar kosten, door opdrachtgever gehuurde kunstwerken te vervangen door - naar haar oordeel - vergelijkbare kunstwerken met een gelijke of hogere verkoopwaarde, waarbij zij in redelijkheid rekening houdt met de wensen van opdrachtgever.

5.  SPAARREGELING KOOPTEGOED

1.  Business Art Service heeft een spaarregeling voor opdrachtgevers. Deelname aan de spaarregeling houdt in dat opdrachtgever naast de huurvergoeding jaarlijks een bedrag betaalt waarmee zij een kooptegoed opbouwt, dat zij op ieder moment kan aanwenden voor aankoop van kunstwerken uit de collectie van Business Art Service. Deelname aan de spaarregeling, inclusief de hoogte van de jaarlijkse inleg, wordt door Business Art Service aan opdrachtgever schriftelijk bevestigd. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de inleg 50% van de jaarlijks verschuldigde huurvergoeding.

2.  De inleg wordt gelijktijdig met de huur gefactureerd. Bij iedere factuur ontvangt opdrachtgever een overzicht met daarop het saldo van het kooptegoed.

3.  Bij besteding van het kooptegoed ontvangt opdrachtgever, over het deel van het kooptegoed dat wordt besteed, een bonus van 20%. De bonus wordt door Business Art Service verrekend met de koopprijs.

4.  Kooptegoed is uitsluitend aan te wenden voor aankoop van kunstwerken die op het moment van besteding beschikbaar zijn in de collectie van Business Art Service. Het kooptegoed en de bonus is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld, (korting op) de huurvergoeding of andere producten of diensten van Business Art Service. Restitutie van kooptegoed is niet mogelijk, conform artikel 4.14.

5.  Deelname aan de spaarregeling is ter keuze aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever kiest voor deelname aan de spaarregeling, ligt de deelname aan de spaarregeling en de hoogte van de jaarlijkse inleg vast per contractperiode. Indien opdrachtgever haar deelname aan de spaarregeling wenst te beëindigen of de jaarlijkse inleg wenst te wijzigen, dan kan dit middels een schriftelijk verzoek, met inachtneming van een termijn van twee maanden voor het verstrijken van de contractperiode.

6.  KOOP VAN EEN KUNSTWERK

1.  Tenzij anders aangegeven, biedt Business Art Service haar verhuurde kunstwerken tevens te koop aan. Opdrachtgever bij wie het kunstwerk zich bevindt heeft het eerste recht van koop.

2.  De koopprijs wordt voldaan middels een betaling van het factuurbedrag in één keer.

3.  Opdrachtgever ontvangt bij aankoop van een verhuurd kunstwerk een korting van minimaal 20% op de verhuurwaarde van het kunstwerk, waarbij aankoop eerst mogelijk is na afloop van het eerste contractjaar.

4.  Het kunstwerk is pas eigendom van opdrachtgever als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan (eigendomsvoorbehoud) zie hierna artikel 14. Op het moment dat het kunstwerk eigendom is van opdrachtgever, komt het voor risico van opdrachtgever en is Business Art Service hiervoor niet meer aansprakelijk.

7.  VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

1.  Opdrachtgever is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van het kunstwerk, Business Art Service hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren.

2.  Opdrachtgever is niet gerechtigd het geleende kunstwerk op een ander adres dan het bedrijfsadres onder te brengen en evenmin om het geleende kunstwerk aan anderen ter beschikking te stellen en het kunstwerk te (doen) reproduceren.

3.  In de situatie dat er onder opdrachtgever beslag wordt gelegd of in het geval haar faillissement wordt aangevraagd of bij faillissement, moet opdrachtgever aan de beslagleggende deurwaarder of aan de curator meedelen dat het in haar bezit zijnde kunstwerk niet haar eigendom is, met overlegging van de huurovereenkomst met Business Art Service.

8.  (AF)LEVERING 

1.  Opdrachtgever is jegens Business Art Service verplicht tot onmiddellijke in ontvangstneming van de kunstwerken, zodra deze aan haar worden aangeboden. Indien opdrachtgever niet aan afname meewerkt, heeft Business Art Service het recht om, nadat zij opdrachtgever in gebreke heeft gesteld, de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Ook heeft Business Art Service in die situatie het recht om het betreffende kunstwerk voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan en nakoming van de overeenkomst te vorderen.

2.  Indien een in overleg met opdrachtgever geplande levering door opdrachtgever minder dan 48 uur voor de betreffende afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, dan wel het af te leveren kunstwerk niet op het afgesproken tijdstip in ontvangst wordt genomen, wordt aan opdrachtgever een vergoeding in rekening gebracht van de gemaakte kosten met een minimum van € 250 per geplande logistiek medewerker per dag hetgeen opdrachtgever tot betaling verplicht.

3.  Tenzij anders wordt overeengekomen, geldt dat de aflevering ex Works (ingevolge de meest recente versie van de Incoterms) af de opslagplaats van Business Art Service geschiedt. Overeengekomen termijnen van aflevering gelden, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen, bij benadering en zijn niet fataal. In het geval een niet tijdige aflevering op het voorziene tijdstip dient opdrachtgever Business Art Service schriftelijke in gebreke te stellen, waarbij aan Business Art Service een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.

4.  Business Art Service heeft het recht om de af te leveren kunstwerken in delen af te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen, eventueel overeenkomstig het hiervoor bepaalde verlengde, termijn.

5.  De betekenis van afleverbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms terwijl die Incoterms analoog van toepassing zijn indien het gaat om zaken die, bijvoorbeeld op grond van een huurovereenkomst of consignatie, de eigendom van Business Art Service - in het geval van consignatie: voorlopig - dienen te blijven.

9.  BETALING

1.   Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, dient betaling van de door Business Art Service gefactureerde bedragen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2.   Opdrachtgever raakt in verzuim na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat Business Art Service daarvoor een ingebrekestelling hoeft te verzenden. Opdrachtgever is vanaf de 31ste dag na de factuurdatum over het factuurbedrag een rente verschuldigd op de voet van de in artikel 6:119a BW bedoelde handelsrente over het openstaande bedrag, waarbij elke ingegane maand als een hele maand wordt beschouwd.

3.   Business Art Service heeft voorts het recht om per schriftelijke aanmaning een bedrag van € 50 wegens administratiekosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever heeft niet het recht om het door haar verschuldigde te verrekenen dan wel de betaling van het verschuldigde op te schorten.

4.   De door opdrachtgever of derden te verrichten betalingen worden het eerst in mindering gebracht op de vorderingen waarvoor Business Art Service geen eigendomsvoorbehoud geldend kan doen maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.

5.   In de situaties als beschreven in artikel 10.3 heeft Business Art Service het recht om al hetgeen zij, uit welke hoofde dan ook, van opdrachtgever te vorderen heeft, in één keer op te eisen, alles onverminderd de verdere rechten van Business Art Service, waaronder het recht om in het geval van een toerekenbare tekortkoming de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding in rekening te brengen.

6.   Betaling in termijnen kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Indien opdrachtgever de betalingsregeling niet nakomt heeft Business Art Service het recht om de overeenkomst tot het aangaan van een betalingsregeling schriftelijk te ontbinden en hetgeen haar verschuldigd is in één keer en in haar geheel op te eisen.

7.   Opdrachtgever is aan Business Art Service alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een opeisbare vordering, ondanks aanmaning niet voldoet en Business Art Service haar vordering aan een derde uit handen geeft. Zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het, eventueel per tijdseenheid berekende, tarief dat door de door Business Art Service ingeschakelde derde voor soortgelijke zaken in rekening brengt, vermeerderd met de door die derde in redelijkheid aan derden te betalen kosten. Ter zake de gerechtelijke kosten geldt als minimum het door de rechter buiten overeenkomst te liquideren bedrag.

10. DUUR EN  BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1.  De huurovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor bepaalde tijd en steeds stilzwijgend met eenzelfde termijn verlengd. Tenzij partijen anders overeenkomen wordt de huurovereenkomst in eerste instantie aangegaan voor één jaar

2.  De huurovereenkomst is slechts na afloop van de huurtermijn opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van twee  maanden.

3.  Behoudens het recht van Business Art Service om de overeenkomst op grond van wanprestatie te ontbinden, heeft Business Art Service het recht om de met opdrachtgever gesloten overeenkomst schriftelijk te ontbinden in het geval van insolventie van opdrachtgever waaronder begrepen (al dan niet voorlopige) surseance van betaling, faillissement van opdrachtgever of indien met betrekking tot opdrachtgever de gerechtelijke schuldsanering van toepassing wordt, alsmede de aanvragen daartoe. Dit recht heeft Business Art Service ook indien opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, er ten aanzien van haar onderneming sprake is van splitsing of fusie, of indien ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd.

11. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

1.  Opdrachtgever is verplicht om de door Business Art Service afgegeven/afgeleverde kunstwerk(en)  onverwijld na in ontvangstneming te keuren op zichtbare beschadigingen of  gebreken. Indien opdrachtgever met betrekking tot deze gebreken een klacht wil uiten dan dient zij daartoe een aantekening te plaatsen op de paklijst met specificering van het gebrek. Indien opdrachtgever dit nalaat, wordt iedere beschadiging of gebrek vermoed te zijn ontstaan door toedoen van opdrachtgever en is opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

2.  Voorts dient opdrachtgever binnen tien werkdagen na aflevering de betreffende zaken volledig op gebreken te controleren en, indien een gebrek blijkt, schriftelijk bij Business Art Service te melden onder nauwkeurige opgave daarvan. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben goedgekeurd.

3.  Klachten die worden geuit na de hiervoor genoemde termijnen behoeft Business Art Service niet in behandeling te nemen en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien Business Art Service niettemin een dergelijke klacht in behandeling neemt, dan dienen haar inspanningen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en Business Art Service in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht, respectievelijk zaken heeft geleverd, dan heeft Business Art Service het recht om dit een en ander tegen de normaal bij haar geldende prijzen aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.  Retourzendingen worden door Business Art Service slechts aanvaard nadat zij daartoe voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven en steeds onder de voorwaarden die Business Art Service in die schriftelijke toestemming zal opgeven.

5.  Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

6.  Indien Business Art Service erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, of dit anderszins komt vast te staan en opdrachtgever de hiervoor neergelegde voorschriften in acht is genomen, kan Business Art Service slechts gedurende één jaar na datum aflevering wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken.

7.  Indien Business Art Service erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, of dit anderszins komt vast te staan en opdrachtgever het bepaalde in deze algemene voorwaarden  is nagekomen, heeft Business Art Service het recht op herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende/het opnieuw verrichten van de desbetreffende prestatie c.q. herstel daarvan. Bij het maken van haar keuze dient Business Art Service in redelijkheid met de belangen van opdrachtgever rekening te houden. Indien Business Art Service binnen een redelijke termijn presteert, dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen en heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

8.  De aansprakelijkheid van Business Art Service is beperkt tot een bedrag van € 25.000 per de met opdrachtgever overeengekomen contractperiode, of, indien geen contractperiode is overeengekomen, voor het bedrag dat met de prestatie gemoeid gaat. Business Art Service beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien mocht worden geoordeeld dat zij naast of in plaats van hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent haar aansprakelijkheid is bepaald, schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag waartoe Business Art Service zich hiervoor verzekerd heeft en de verzekeraar van Business Art Service ook daadwerkelijk tot uitkering overgaat.

9.  Voorts is de aansprakelijkheid van Business Art Service beperkt tot directe schade. Business Art Service is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade).

10. Opdrachtgever vrijwaart Business Art Service tegen alle aanspraken van derden voor zover deze aanspraken het maximum zoals genoemd in lid 8 en 9 van het onderhavige artikel te boven gaan.

11. Iedere aansprakelijkheid van Business Art Service voor gesteld toerekenbaar tekortkomen vervalt, indien opdrachtgever wijzigingen en/of aanpassingen en/of herstel en/of onderhoud aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of is behandeld volgens de eventueel bijgeleverde gebruiksaanwijzing, dan wel op een anderszins onoordeelkundige of nalatige wijze wordt of is gebruikt of behandeld, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.

12. Onder "toerekenbaar tekortkomen", wordt in dit artikel ook onrechtmatig handelen begrepen.

12. PRIJSWIJZIGING

1.  Business Art Service zal gedurende de met opdrachtgever overeengekomen overeenkomst jaarlijks haar prijzen indexeren.

2.  Business Art Service heeft jaarlijks het recht om een prijsverhoging en/of wijziging in de staffeling (en eenheidsprijzen/huurvergoeding) door te voeren en wel met een percentage dat gebaseerd is op de verhoging van de kostprijs van Business Art Service. Daarbij gaat het onder meer om de door Business Art Service verschuldigde salarissen en de prijzen van producten en prestaties die zij van derden betrekt.

13. OVERMACHT

In het geval van blijvende of tijdelijke overmacht hebben zowel Business Art Service als opdrachtgever het recht om de huurovereenkomst geheel - of voor het gedeelte, dat vanwege de overmacht situatie niet kan worden nagekomen - op te zeggen, zonder dat schadevergoeding in rekening kan worden gebracht. In het geval van tijdelijke overmacht is dit pas mogelijk indien deze tijdelijke overmacht langer dan drie weken duurt. Onder overmacht wordt begrepen iedere verhindering die Business Art Service belemmert om de overeenkomst na te komen voor zover die verhindering niet redelijkerwijze aan haar is toe te rekenen. Daarbij gaat het onder meer om staking en/of ziekte van haar werknemers, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders en andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken; stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf van Business Art Service of van de hiervoor bedoelde derden.

14.  EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.  Indien er sprake is van zaken die aan opdrachtgever in eigendom moeten worden overgedragen, vindt die eigendomsoverdracht slechts plaats, en behoudt Business Art Service de eigendom van die zaken, totdat opdrachtgever: a) de voor die zaken verschuldigde prijs, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan, en b) alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Business Art Service ten behoeve van opdrachtgever verricht of zal verrichten in het kader van de betreffende overeenkomst(en), en c) de vorderingen heeft voldaan die Business Art Service op opdrachtgever verkrijgt indien zij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.

2.  Indien opdrachtgever in gebreke is met een betaling waartegenover Business Art Service op grond van het in lid 1 bepaalde een eigendomsvoorbehoud kan inroepen heeft opdrachtgever de plicht om, indien Business Art Service dit van haar verlangt, de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust binnen een door Business Art Service aan te geven termijn van maximaal drie dagen, op haar kosten aan Business Art Service te zenden.

15.  OVERNAME WERKNEMERS Business Art Service

Indien opdrachtgever een arbeidsrelatie wil aangaan met een werknemer van Business Art Service, is opdrachtgever aan Business Art Service, tenzij Business Art Service schriftelijk verklaart daarvan af te zien, een fee verschuldigd ten belope van € 14.000,-- per betreffende werknemer, onverminderd de overige rechten van Business Art Service.

16.  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a.  Op alle overeenkomsten die Business Art Service sluit, en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

b. Geschillen tussen de partijen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg beslist door de –Midden Nederland, locatie Utrecht, onverminderd het recht van Business Art Service om opdrachtgever voor een anderszins bevoegde rechter in rechte te betrekken.